Sme environmentálne zodpovedný výrobca

A máme na to aj certifikát!

Vedeli ste, že každý výrobca a dovozca musí prihliadať na to, čo spôsobujú jeho výrobky a obaly, v ktorých sú zabalené aj po tom, keď boli predané spotrebiteľovi a následne sa z nich stali odpady? Volá sa to rozšírená zodpovednosť výrobcov, skrátene aj RZV. Inými slovami: výrobca zodpovedá za nakladanie s výrobkom i potom, čo sa výrobok stane odpadom.

Výrobca tak uhrádza celkové náklady na triedený zber, pričom tieto svoje povinnosti zabezpečuje prevažne cez organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Tie majú uzavreté zmluvy s vybranými mestami a obcami, pre ktoré zabezpečujú triedený zber.

Zjednodušene si to viete predstaviť takto: Občan vyhodí obal do triedeného zberu. Zberová spoločnosť, s ktorou má obec podpísanú zmluvu, tento odpad vyzbiera zberovými vozidlami a odvezie ho do závodu na dotriedenie. Následne zberová spoločnosť odpad odovzdá, resp. odpredá, odberateľom jednotlivých materiálov. Tí odpad zrecyklujú.

Obrázok článku

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je takouto organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly s autorizáciou udelenou zákonom, ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona.

Práve ona nám udelila Certifikát environmentálne zodpovedného výrobcu, nakoľko sme svojou aktívnou účasťou v tomto systéme prispeli ku skvalitneniu triedeného zberu odpadov.