Pre lepšie fungovanie nášho webu používame súbory cookie.

ZĽAVA

Cena 26,00 EUR
Cena 37,50 EUR

OBĽÚBENÉ

Cena 36,40 EUR
Cena 76,00 EUR
Cena 37,50 EUR

KONTAKT

MAGENTA
Žriedlová 11, 04001 Košice
Cassovar Biznis Centrum
tel: +421 948 100 696
napíšte nám
Informácie o e-shope
Pondelok- Piatok 09:30-18:00

 

 


SPRACOVNIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:

 

Prevádzkovateľ: JS&LT s.r.o.- so sídlom Lomená 10, 040 01 Košice

 

Zodpovedná osoba: Nie je vymenovaná

 

Účel spracúvania osobných údajov: Vybavenie objednávky, odoslanie objednaného tovaru, vystavenie účtovných dokladov, riešenie reklamácií, identifikácia užívateľa pri prihlásení sa do svojho účtu, analýza a meranie využívania webovej stránky.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov - zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov - ďalšie právne normy - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

 

Príjemcovia získaných osobných údajov: - JS&LT s.r.o.- so sídlom Lomená 10, 04001 Košice(spoločnosť spracúvajúca IS Účtovníctvo a účtovné doklady) – Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému WEBAEAL ), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava (prepravná zmluvná spoločnosť), Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica (preprava zásielok).

 

 

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva v zmysle platnej legislatívy 11 rokov

 

Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov: Prevádzkovateľ je povinný vyžadovať osobné údaje, aby si mohol plniť povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude možné vybaviť objednávku a odoslať tovar zákazníkovi

 

Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom:Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému WEBAEAL ) , firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,Technická 7, 821 04 Bratislava (prepravná zmluvná spoločnosť), Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica (preprava zásielok). - Smartsupp.com s. r. o., Milady Horákové 13, Brno 602 00, ČR (poskytovateľ služby Smartlook – analýza využívania webovej stránky) - Google Ireland, 3rd floor, Gordon House, Barrow street, Dublin (poskytovateľ služby Google Analytics – meranie využívania webovej stránky)

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 

Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú tieto práva:

požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

právo na opravu osobných údajov,

právo na prenosnosť osobných údajov

kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený

právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

právo namietať spracúvanie osobných údajov

 

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:

 

právo na vymazanie osobných údajov

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 

OGE2ZTE3N2