" />
S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

ZĽAVY

Cena 37,12 EUR
Cena 43,20 EUR
Cena 44,80 EUR

KONTAKTY

KAMENNÁ PREDAJŇA
magentakosice@gmail.com
tel: +421 948 100 696
napíšte nám
MAGENTA, Cassovar BC, Žriedlová 11, 040 01 Košice

NAJPREDÁVANEJŠÍ

 

 


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES

 

 

1. Ochrana osobných údajov

 
  • Definícia používaných pojmov:

• Zákon č. 136/2014 Z.z. úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z., ďalej len ,,Zákon,,
• ÚOOÚ – Úrad na ochranu osobných údajov.
• OÚ - osobné údaje.
• IS OÚ – informačný systém systematicky spracúvajúci OÚ.
• Prevádzkovateľ - ten, kto spracúva osobné údaje v IS OÚ.
• Oprávnená osoba – fyzická osoba, ktorá bola poučená v zmysle § 21 Zákona.
• Dotknutá osoba - fyzická osoba, občan, ktorý je zakazník e-shopu. Zákon sa
nevzťahuje na SZČO alebo na iný podnikateľský subjekt.
• Sprostredkovateľ - prevádzkovateľom poverený subjekt, ktorý spracúva OU dotknutej
osoby v mene prevádzkovateľa (napr. účtovnícka firma).
• Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim
osobné údaje, jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou.
• IS e-shop (E-shop) - možno definovať ako predaj tovarov a príp. služieb na diaľku
prostredníctvom internetu. Na jednej strane obchodného vzťahu je prevádzkovateľ e-shopu, t.j. predávajúci a na druhej zákazník e-shopu, t.j.kupujúci. Pri obchodnomnvzťahu sa uzatvára obchodná zmluva. IS spracúva OÚ, potrebné pr uzatvorenie zmluvy a dodanie tovaru alebo služieb.
IP adresa, cookies – údaje, ktoré sa ukladajú do PC a slúžia pre identifikáciu PC. Neobsahujú OÚ, je to identifikácia počítača, ale nie dotknutej osoby.V zmysle §15 ods.1 Zákona prevádzkovateľ, oznamuje dotknutej osobe tieto informácie:
  • Názov e-shopu: www.magentamoda.sk

    Prevádzkovateľ: JS & LT s.r.o., Lomená 10, 04001 Košice, IČO: 46119213

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,Technická 7, 821 04 Bratislava (prepravná zmluvná spoločnosť), Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica (preprava zásielok).

 

 

  • IS e-shop

Pre uzatvorenie obchodnej zmluvy a dodanie tovaru alebo služby prevádzkovateľ potrebuje údaje o zákazníkovi. Ak zákazník je podnikateľský subjekt, tak prevádzkovateľ spracúva tieto

údaje: obchodné meno firmy, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je plátca DPH), fakturačnú a dodaciu
adresu. V tomto prípade sa OÚ nespracúvajú. Výnimočne sa môžu spracúvať aj OÚ, napr. meno
zamestnanca firmy, číslo telefónu, e-mailová adresa, ak tovar preberá osobne a kuriér ho musí
identifikovať (napr. predaj na faktúru). Ak zákazník nie je podnikateľský subjekt, ale občan, tak
prevádzkovateľ spracúva tieto údaje: meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, číslo
telefónu a emailovú adresu zákaznika, t.j. dotknutej osoby. Účelom spracúvania osobných
údajov kupujúceho je, uzavretie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru alebo služby, prípadne pre
splnenie reklamačných povinnosti predávajúceho.
Dotknutá osoba nevyjadruje svoj súhlas so spracúvaním OÚ a tiež ani nemôže súhlas odvolať.
Doba spracúvania OÚ je podmienená inými zákonmi, ktoré súvisia s uzatvorením obchodnej
zmluvy. OÚ sa poskytujú sprostredkovateľovi pre spracovanie účtovných dokladov a tretím

stranám pre doručenie zásielky dotknutej osobe – zákazníkovi e-shopu. OÚ sa sprístupňujú lenv zmysle s § 10 ods. 2 Zákona.
Právnym základom spracúvania OÚ dotknutej osoby v IS e-shop je § 10 ods. 3 písm.
b) Zákona.
V zmysle § 16 Zákona, dotknutá osoba, t.j. zákazník e-shopu, je povinná do IS poskytnúť len
pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do IS
poskytol. Osobný údaj sa považuje za správny, kým sa nepreukáže opak.
V prípade akýchkoľvek zmien, môže dotknutá osoba sama aktualizovať svoje OÚ po prihlásení sa do e-shopu. Dotknutá osoba je povinná pri prihlasovaní sa do e-shopu používať ním zvolené alebo prevádzkovateľom pridelené heslo. V prípade zneužitia hesla a vykonania nákupu v mene dotknutej osoby, prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. V prípade vzniku akejkoľvek škody prevádzkovateľovi, poskytnutím nesprávnych údajov, môže prevádzkovateľ od dotknutej osoby vymáhať vzniknutú škodu.
V zmysle § 17 Zákona je
(1) Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiťlikvidáciu OÚ.
(2) Odsek 1 sa nepoužije, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu.
Prevádzkovateľ zabezpečuje likvidáciu registratúrneho záznamu podľa osobitného predpisu.
(3) Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu osobných údajov okrem
osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) aj vtedy, ak zanikli dôvody, ktoré
neumožňovali získať súhlas dotknutej osoby podľa § 11 ods. 4, a súhlas nebol daný.
(4) Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. a), prevádzkovateľ je povinný spracúvané osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidovať okrem osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d).
(5) Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. b), prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu skončiť využívanie osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d)v poštovom styku.
(6) Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. c), prevádzkovateľ je povinný to bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní, písomne oznámiť každému, komu osobné údaje uvedené v § 10 ods. 3 písm. d) poskytol; zákaz ďalšieho poskytovania tu uvedených osobných údajov platí pre prevádzkovateľa a každého, komu ich prevádzkovateľ poskytol odo dňa nasledujúceho po dni doručenia námietky dotknutej osoby, prípadne doručenia písomného oznámenia prevádzkovateľa.
V zmysle § 18 Zákona ak prevádzkovateľa upozorní dotknutá osoba alebo ak si dotknutá osoba uplatní u prevádzkovateľa svoje právo, alebo ak prevádzkovateľ sám zistí, že poskytol tretej strane nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje, alebo že ich poskytol bez právneho základu, je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť to každému, komu ich poskytol.Prevádzkovateľ v oznámení uvedie, aké opatrenia na nápravu vykonal, najmä či osobné údaje blokoval, doplnil, opravil, aktualizoval alebo zlikvidoval, a aké opatrenia žiada prijať od tretej strany.
V zmysle § 28 Zákona si dotknutá osoba voči prevádzkovateľovi (e-shopu) môže uplatniť
tieto práva:
(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia
podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a
vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto
obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana
dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na
účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho
marketingu.
(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má
právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a),
e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu
prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také
rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných
údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za
podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa
domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisniceje prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo
zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16)
(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka
osoba.17) V zmysle § 29 Zákona prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem
úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov
spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Prevádzkovateľ písomne vybaví žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
V zmysle § 19 Zákona prevádzkovateľ e-shopu prijal bezpečnostné opatrenia pre spracúvanie OÚ, ktoré sú zdokumentované v Bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa.

  2. Cookies

 

Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré Váš prehliadač ukladá vo Vašom počítači, tablete alebo smartfóne pri návšteve www.magentamoda.sk. Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri používaní našich webových stránok (zapamätať užívateľa pre ďalšiu návštevu). Umožňujú našim systémom rozpoznať Váš prehliadač, a tak Vám napr. našu reklamu na špeciálne akcie ukazovať len obmedzene.

Na niekoľkých miestach používame tzv. „session cookies“. Tie sú po ukončení Vašej návštevy automaticky zmazané – slúžia na to, aby sme mohli našu ponuku urobiť prístupnejšou pre používateľa, efektívnejšou a bezpečnejšou. Naše cookies sú pomocou bezpečnostného štandardu Vášho prehliadača chránené proti prečítaniu treťou osobou.

Navyše sú na týchto webových stránkach pomocou tzv. „permanent cookies“ s použitím pseudonymu zhromažďované údaje. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať špeciálne potreby pre jednotlivé skupiny zákazníkov. Ak ste, napríklad, vložili výrobok do košíka, následne ste opustili stránku www.magentamoda.sk bez zatvorenia prehliadača a neskôr ste sa opäť na našu stránku vrátili, „permanent cookies“ zaistia, že Vami vybraný výrobok zostane v nákupnom košíku. Tieto údaje nie sú využívané na osobnú identifikáciu návštevníka týchto webových stránok a nie sú spájané s osobnými údajmi cez nositeľa pseudonymu.

Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Pokyny, ako to urobiť nájdete v sekcii „Pomocník“ vášho webového prehliadača, prípadne môžete navštíviť webovú stránku www.AllAboutCookies.org.

 

V prípade, že odmietnete používanie súborov cookies budete môcť aj naďalej navštevovať naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že do Vášho zariadenia môžeme umiestniť jednotlivé súbory cookies.

 

 

ZDI1MDgx